Zápis do MŠ

Začátek: 3. 5. 2023 07:00
Konec: 3. 5. 2023 16:00

Přijímání žádostí bude probíhat na všech odloučených pracovištích mateřské školy v době od 7,00 hod. do 16,00 hod.

Zápis dítěte bude proveden na žádosti, kterou si zákonní zástupci dítěte stáhnou z webových stránek MŠ http://www.ms.hluboka.cz/dokumenty nebo si ji mohou vyzvednout na jednotlivých odloučených pracovištích mateřské školy.
Vyplněné formuláře, v zalepené obálce (Žádost o přijetí s lékařským potvrzením, Prohlášení zákonného zástupce, Kritéria pro přijímání dětí, Souhlas se zpracováním osobních údajů) odevzdají zákonní zástupci dítěte v termínu zápisu do označené schránky na jednotlivých odloučených pracovištích mateřské školy.
 

Součástí žádosti budou doklady, které je zákonný zástupce povinen doložit při zápisu
- prostá kopie rodného listu dítěte
- kopie občanského průkazu zákonného zástupce
- doklad z matriky MÚ o trvalém bydlišti dítěte a zákonného zástupce
- zprávu z poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě doporučení podpůrných opatření pro dítě (zajištění asistenta pedagoga)
- cizinci pas rodičů i dítěte, popř. průkaz trvalého pobytu rezidenta